سلام هم کلاسی های عزیز

این هم برنامه این ترم که از وبلاگ مهندس سلطان آبادی کش رفتم


برنامه هفتگی نیمسال اول 88 - رشته  کامپیوتر - کلیه گرایش ها

روز

تاریخ

8-9:30

9:45-11:15

11:30-13

13:30-15

15:15-16:45

17-18:30

چ

88/7/15

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

 

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

پ

88/7/16

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

کامپایلر

کامپایلر

 

 

 

 

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

ج

88/7/17

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/7/19

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/7/21

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

پ

88/7/23

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

کامپایلر

کامپایلر

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

 

ج

88/7/24

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق**

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/7/26

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/7/28

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/7/29

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

طراحی الگوریتم

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

 

پ

88/7/30

کامپایلر

کامپایلر

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

مبانی فناوری اطلاعات

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ج

88/8/1

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/8/3

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/8/5

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/8/6

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

 

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

پ

88/8/7

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ج

88/8/8

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق**

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/8/10

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/8/12

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/8/13

ساختمان داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

 

پ

88/8/14

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

زبانهای برنامه سازی

کامپایلر

کامپایلر

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ج

88/8/15

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/8/17

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/8/19

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/8/20

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

 

ذخیره و بازیابی اطلاعات

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

پ

88/8/21

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

کامپایلر

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ج

88/8/22

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/8/24

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/8/26

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/8/27

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

سیستم عامل

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مبانی کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

پ

88/8/28

کامپایلر

کامپایلر

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ج

88/8/29

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق**

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/9/1

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/9/3

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/9/4

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

 

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

پ

88/9/5

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

کامپایلر

کامپایلر

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ج

88/9/6

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/9/8

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/9/10

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/9/11

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

پایگاه داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

 

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

پ

88/9/12

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

کامپایلر

کامپایلر

مبانی فناوری اطلاعات

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

 

ج

88/9/13

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق**

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

چ

88/9/18

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

طراحی الگوریتم

 

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

پ

88/9/19

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

 

ج

88/9/20

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

چ

88/9/25

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

طراحی الگوریتم

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

پ

88/9/26

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

 

چ

88/10/2

سیستم عامل

سیستم عامل

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مبانی کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

ج

88/10/4

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق