سلام هم کلاسی های عزیز

این هم برنامه این ترم که از وبلاگ مهندس سلطان آبادی کش رفتم


برنامه هفتگی نیمسال اول 88 - رشته  کامپیوتر - کلیه گرایش ها

روز

تاریخ

8-9:30

9:45-11:15

11:30-13

13:30-15

15:15-16:45

17-18:30

چ

88/7/15

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

 

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

پ

88/7/16

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

کامپایلر

کامپایلر

 

 

 

 

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

ج

88/7/17

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/7/19

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/7/21

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

پ

88/7/23

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

کامپایلر

کامپایلر

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

 

ج

88/7/24

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق**

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/7/26

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/7/28

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/7/29

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

طراحی الگوریتم

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

 

پ

88/7/30

کامپایلر

کامپایلر

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

مبانی فناوری اطلاعات

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ج

88/8/1

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/8/3

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/8/5

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/8/6

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

 

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

پ

88/8/7

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ج

88/8/8

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق**

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/8/10

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/8/12

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/8/13

ساختمان داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

 

پ

88/8/14

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

زبانهای برنامه سازی

کامپایلر

کامپایلر

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ج

88/8/15

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/8/17

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/8/19

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/8/20

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

 

ذخیره و بازیابی اطلاعات

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

پ

88/8/21

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

کامپایلر

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ج

88/8/22

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/8/24

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/8/26

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/8/27

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

سیستم عامل

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مبانی کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

پ

88/8/28

کامپایلر

کامپایلر

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

مبانی فناوری اطلاعات

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ج

88/8/29

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق**

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/9/1

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/9/3

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/9/4

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

پایگاه داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

 

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

پ

88/9/5

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

کامپایلر

کامپایلر

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

برنامه سازی پیشرفته

 

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ج

88/9/6

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

جبر خطی عددی

جبر خطی عددی

 

ی

88/9/8

آمار و احتمال2

آمار و احتمال2

 

منطق ریاضی

منطق ریاضی

 

س

88/9/10

 

 

 

آمار و احتمال1

آمار و احتمال1

 

چ

88/9/11

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

پایگاه داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

 

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

پ

88/9/12

زبانهای برنامه سازی

زبانهای برنامه سازی

کامپایلر

کامپایلر

مبانی فناوری اطلاعات

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

 

ج

88/9/13

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق**

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

چ

88/9/18

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

طراحی الگوریتم

 

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

مبانی کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

پ

88/9/19

فیزیک2

فیزیک2

آز-فیزیک2

آز-فیزیک2

 

ریاضی 1

ریاضی 1

ریاضی 1

 

ج

88/9/20

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

نظریه محاسبات

معماری کامپیوتر

معماری کامپیوتر

 

ریاضیات گسسته***

ریاضیات گسسته***

 

چ

88/9/25

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

سیستم عامل

سیستم عامل

طراحی الگوریتم

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

آزمایشگاه کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

پ

88/9/26

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

ساختمان داده ها

ساختمان داده ها

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

ذخیره و بازیابی اطلاعات

 

فیزیک1

فیزیک1

آز-فیزیک1

آز-فیزیک1

 

ریاضی 2

ریاضی 2

ریاضی 2

 

چ

88/10/2

سیستم عامل

سیستم عامل

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

طراحی الگوریتم

 

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مهندسی نرم افزار1*

مبانی کامپیوتر

آزمایشگاه کامپیوتر

 

ج

88/10/4

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

مدارهای منطقی

روش تحقیق**

روش تحقیق**

روش تحقیق

با سلام خدمت تمامی نو دانشجویان عزیز

یکی از تحولات اساسی و نقاط عطف در زندگی هر جوان، مرحله ورود به دانشگاه است به گونه ای که ورود به دانشگاه و تحصیلات عالی، ایده مطلوب هر جوان ایرانی است. ورود به دانشگاه علاوه بر دانش افزایی و یافتن تخصص در یک رشته علمی، موقعیت اجتماعی بهتری نیز برای فرد ایجاد می کند.

به بیان دیگر دوران دانشجویی مرحله جدیدی از زندگی است که از ویژگی های خاص و منحصر به فردی برخوردار است. حضور در عرصه فعالیت های علمی و افزایش آگاهی و بصیرت نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی، اصلی ترین شاخص این دوره است.

اما سر صحبت من با کسانی است که دانشگاه پیام نور کنگاور را برای ادامه تحصیل انتخاب کرده اند. همان طور که می دانید دانشگاه پیام نور جزو دانشگاه های سطح بالا نیست و مرکز کنگاور نیز جزو سطح پایین ترین مراکز پیام نور است، و یکی از مهمترین دلایلی که باعث شده ما در این دانشگاه قبول شویم کم کاری در دبیرستان و نخواندن دروس کنکوری بوده است البته نباید علاقه به این مرکز و نزدیکی به محل زندگی را در نظر نگرفت ولی این دلیل شامل درصد اندکی از بچه ها می شود.

برای کسانی که تازه وارد این دانشگاه می شوند سوالات زیادی پیش می آید که یکی از آنها وضعیت خوابگاه و سلف و امکانات رفاهی این مرکز می باشد که باید بگم هیچکدام از اینها را ندارد! و مشکل بعدی برای اکثریت کسانی است که از کرمانشاه به کنگاور می روند که خود به دلیل مسافت تقریبا 100 کیلومتری و زمان حدود یک ساعت و نیم و با مینی بوس های فرسوده ترمینال بر مشقت این دانشجویان می افزاید.

 خوشبختانه حداکثر سه روز در هفته کلاس ها تشکیل می شوند (البته به تعداد واحد اخذ شده نیز بستگی دارد) که شاید بعضی از کلاس ها تا ساعت 6 غروب نیز ادامه داشته باشد و با توجه به اینکه هرچه به زمستان نزدیک تر می شویم و هوا زودتر تاریک می شود برای برگشت به کرمانشاه با مشکلات زیادی روبرو می شویم.

از زمستان های سرد و طاقت فرسای کنگاور هرچه بگویم کم گفته ام، همانطور که میدانید کنگاور جزو سردسیر ترین شهرهای استان عزیزمان کرمانشاه است و دمای هوا در آنجا عموما زیر صفر است. و چون برای شرکت در کلاس های ساعت اول (یعنی ساعت 8 صبح) ما باید ساعت 6 صبح از ترمینال حرکت کنیم مجبوریم سرمای شدید ایستادن در ترمینال و همچنین مینی بوس های فرسوده را هم تحمل کنیم.

خوب دوستان عزیز من این مشکلات را بیان کردم تا بدونید که درس خواندن به همین سادگی های نیست و منظور من از ذکر این مطالب ناامید کردن شما نیست ولی باید بدانید که ما در شرایط مساعدی درس نمی خوانیم و سلف سرویس و خوابگاه و ژتون و سایر وسایل رفاهی که دانشجویان دانشگاه های دیگر دارند رو در اختیار نداریم اما ما چیزه دیگری داریم که آنها ندارند و آن پشتکار و عزم راسخ است!

مطمئنا ما فرد زیاد درس خوانی در دوران دبیرستان نبودیم ولی حالا شرایط عوض شده و ما دانشجو هستیم. افق های جدیدی به روی ما باز شده و مرزهایی که در گذشته برای خودمان درست کرده بودیم دیگر وجود ندارد، ما باید با قدرت و توان و امید به آینده چندین برابر گذشته تلاش کنیم تا به اهدافی که حتی در کودکی داشته ایم برسیم. خوشبختانه در پیام نور کلاس اجباری نداریم (البته بجز کلاس های عملی) و این یک فرصت طلایی برای کسانی است که می خواهند در حین تحصیل کار کنند و یا روی پروژه مورد علاقه شان کار کنند.

در پایان من به عنوان یک دوست توصیه کوچکی به شما دارم: دوستان عزیز سعی کنید یک هدف درونی داشته  باشید، یعنی آن چیزی را که قلبا خواستار آن هستید را به عنوان هدف انتخاب کنید و برای رسیدن به آن تلاش کنید، من مطمئنم شما به هرچیزی که می خواهید خواهید رسید فقط باید واقعا آن را بخواهید و برای رسیدن به آن تلاش کنید.

در تمام مراحل زندگی موفق و پیروز باشید

در راستای تغییر و تحولات مسئولین  ادارات چند روز قبل ریاست دانشگاه پیام نور کنگاور نیز تغییر  کرد و در پی این تغییرات  در کنگاور   دارابی  مسئول این دانشگاه به ریاست دانشگاه پیام نور صحنه منصوب و آقای علی مولائی  به سمت  ریاست این  دانشگاه  منصوب گردید   خاطر نشان می سازد از بدو تاسیس این دانشگاه این سومین مدیریت  در دانشگاه  می باشد.