آموزش پاسکال (قسمت چهارم)

 

دستورات زیر را در نظر بگیرید:

Var y1,y2:real;
St1,st2 : string;
Y1:=352.768
Y2:=476.395
Str(y1:7:2,st1);
Str(y2:3:1,st2);

با اجرای دستور str اول مقدار 352.768 به رشته '352.768' تبدیل میشود و در st1 قرار میگیرد و با اجرای دستورstr دوم مقدار 476.395 به رشته '476.395'تبدیل میشود و در st2 قرار میگیرد.
جدا کردن زیررشته ای از رشته:
زیررشته بخشی از رشته است و برای جدا کردن زیررشته از رشته از تابع
copy استفاده میشودتابع copy
به صورت زیر به کار میرود.

Copy (source,index,size)
S:='I am learning pascal ';
S1:=copy(s,15,6);

دستور copy باعث میگردد تا با شروع از محل 15 تعداد 6 کاراکتر از رشته s استخراج شود و در s1 قرار گیرد. بنابراین محتویات رشته s1 برابر است با 'pascal'.
الحاق رشته ها :
منظور از الحاق رشته ها اتصال رشته ها به یکدیگر است به عنوان مثال اگر
s1:='ab' و s2:='cde' الحاق دو رشته (s1,s2) به صورت 'abcde' خواهد بود برای الحاق رشته ها از تابع concat
استفاده میشود:
(اسامی رشته ها)
concat

دستورات زیر را در نظر بگیرید:

S1:='pascal';
S2:='is a ;
S3:='language';
S4:=concat(s1,s2,s3);

با اجرای این دستور s3 به انتهای s2 متصل میشود و رشته نتیجه به انتهای s1 متصل میگردد و در نتیجه رشته s4 عبارت است از'pascal is a language': . اگر طول رشته حاصل بیش از 255 باشد بقیه کاراکترها حذف میشوند.

ادامه آموزش در ادامه مطلب ...

ادامه مطلب ...

                                          آموزش پاسکال (قسمت سوم )

آرایه ها : آرایه ها به عناصری اتلاق میشود که با یک نام تعدادی محل از حافظه را کنترل کند برای تشخیص محلها از اندیس استفاده میشود
انواع آرایه ها :
1- آرایه های یک بعدی
2- عناصر دو بعدی
3- آرایه های سه بعدی

تعریف آرایه ها :
var
نوع
of ]اندیس پایان..اندیس شروع: array
[ نام آرایه
نوع متغیر آرایه : متغیر آرایه
خواندن آرایه :
مثال : برنامه ای بنویسید که نمرات 100 دانش آموز را از ورودی دریافت و در یک آرایه بریزد.

ادامه آموزش در ادامه مطلب ....

ادامه مطلب ...

آموزش پاسکال (قسمت دوم)

 

مثال : برنامه ای بنویسید که دو عدد را از ورودی دریافت و چنانچه عدد اول در بازه 0 تا 5 بود توان دوم عدد دوم را چاپ کند چنانچه 68 بود حاصلضرب دو عدد را چاپ کند و در غیر اینصورت مقادیر مجاز را چاپ کند.

BEGIN
WRITELN('ENTER TWO NUMBER');
READLN(A,B);
CASE A OF
0..5 :WRITELN(B*B);
68:WRITELN(A*B)
ELSE
WRITELN('ENTER 0..5 OR 68');
END;
END.

... ادامه مبحث در ادامه مطلب

ادامه مطلب ...
آموزش پاسکال (قسمت اول)
Pascal
زبان پاسکال یکی از زبانهای برنامه سازی است که ویژگیهای آموزشی آن بسیار بالاست یعنی زبان خوبی برای آموزش برنامه نویسی منظم و دقیق است.قابلیت خوانایی و درک برنامه های این زبان بالاست ومیتوان برنامه هایی نوشت که احتمال خطاهای آنها بسیار اندک باشد علتش این است که یک زبان ساختار یافته (structed) است .

ساختار کلی برنامه چیست؟

1-تعریف
2-به وسیله procedure و functionقسمتهای تکراری را از بین ببریم
3-بدنه
فرم کلی پاسکال:
به ادمه مطلب مراجعه کنید ...
ادامه مطلب ...

 برای انجام کارهای مفید با کامپیوتر باید برنامه ای برای آن نوشته شود.برنامه ها معمولاً تحت یک زبان برنامه نویسی ، مثل پاسکال یا C++  یا دلفی و.... نوشته می شوند.به همین منظور در این وبلاگ سعی می کنم مطالبی را نه به عنوان آموزش بلکه جهت یادگیری بهتر زبان های برنامه نویسی در اختیار شما قرار دهم. 

مقدمه

هر زبان برنامه نویسی به مجموعه ای از علائم و قواعد گفته می شود که امکان ارتباط با کامپیوتر را جهت انجام کاری فراهم میکند.

 در حالت کلی زبان های ببرنامه نویسی را به سه دسته زیر تقسیم میکنند:

»-زبانهای سطح بالا

»-زبانهای سطح پایین

»-زبانهای سطح میانی

متداولترین زبانهای سطح بالا عبارتند از: PL/1,FORTRAN,Pascal,Basic,cobol

اسمبلی یکی از انواع زبانهای سطح پایین می باشد.زبان سطح میانی ، زبان ما بین سطح بالا و پایین هست که همانند زبان سطح بالا نیاز به کامپایلر برای ترجمه دارد.

و اما پاسکال.....

اجزای تشکیل دهنده:

1-     کلمات ذخیره شده(reserved words)

2-     شناسه ها(identifier)

کلمات ذخیره شده،کلماتی هستند که مترجم زبان پاسکال آنها را میشناسد و برایش مهنای خاصی دارند . این کلمات توسط برنامه نویس قابل افزایش یا تغییر نمی باشد وفقط برنامه نویس می تواند از آنها در حین نوشتن برنامه از استفاده کند.

این کلمات ذخیره شده در پاسکال عبارتند از:

Shr                    mod                          exports                       and                

Asm                  file                            nil                              string

Array                for                             not                             then

Begin                function                    object                         to

Case                  goto                          of                                type

Concat               if                              or                                shl

Constructor       implementation        packed                        until

Destructor         in                              procedure                   uses

Div                   inherited                    program                      var

Do                    inline                         record                          with

Downto             interface                   repeat                          while

Xor                    else                          label                            set

End                    library                    

 

در پاسکال فقط 51 کلمه ذخیره شده وجود دارد که در مقایسه 159 کلمه بیسیک قابل توجه است. 

شناسه ها که آن را با id نمایش خواهیم داد در پاسکال برای نامگذاری ثابتها، تایپها، پروسیجرها ، تابع هاو همچنینیونیت مورد استفاده قرار می گیرد.دو نوع  id وجود دارد که یکی استاندارد ودیگری غیر استاندارد میباشند. Read و  write که در زبان پاسکال معنای خاصی دارند از نوع استاندارد و آنهایی که کاربر تعیین می کند غیر استاندارد اصطلاحاً گفته می شود.

طول id از 1 تا 63 کارکتر است و اگر طول آن بیشتر از 63 کارکتر باشد فقط 63 کارکتر اول در نظر گرفته میشود.اسامی شناسه های غیر استاندارد از قوانین زیر پیروی می کنند:

1.حروف a-z و A-Z

2.ارقام 0-9

3.کارکتر اول نباید رقم باشد.

4.از کامات ذخیره شده نمی توان استفاده نمود.

5.از جای خالی(Space) نمی توان بین حروف استفاده کرد.

6.از علامتunder line ( _ ) بین حروف می توان استفاده کرد.

ساختار برنامه در زبان پاسکال

الف)- عنوان برنامه (program heading)

  ب)قسمت تعاریف برنامه

  ج)قسمت دستورالعمل ها

ساختار کلی برنامه در پاسکال به صورت زیر می باشد

 

;(پارامترها) اسم برنامه program  

تعاریف

.

.

Begin

دستورات

.

.

End.

نکته: هر دستور در پاسکال به( ; )  ختم می شود.

  

خروجی در پاسکال (Output)

پس از اجرای دستوری، کامپیوتر باید نتایج را به ما بدهد.پس هر کامپیوتر باید دستگاه خروجی داشته باشد.این دستگاهها را معمولا دستگاههای خروجی(Output Device) می گویند.

-                          Monitor

-                          Printer

-                          Terminale

-                          Plotter

نمونه ای از دستگاههای خروجی می باشند.

دستورwriteln در پاسکال این عمل را انجام داده و آنچه را که ما می خواهیم برای ما در خروجی چاپ می کند.تنها کافی است همانند مثال زیر عبارتی که می خواهیم چاپ شود بین 2 کوتیشـــن قرار بگیرد.

به مثال وخ روجی آن توجه فرمایید..

Program print(Output);

Begin

Writeln( ' Pascal ');

Witeln('computerkangavar');

Writeln( behnam );

End.

خروجی برنامه زیر بدین صورت است. آیا می دانید چرا؟

Pascal

computerkangavar