حل تمرینات کتاب ساختمان گسسته دکتر بهروز قلی زاده
انتشارات دانشگاه صنعتی شریف

دانلود  قسمت  اول     -    دانلود قسمت  دوم
حل تمرینات  فصل 1
دانلود
حل تمرینات  فصل 2
دانلود
حل تمرینات  فصل 3
دانلود
حل تمرینات  فصل 4
دانلود
حل تمرینات  فصل 5
دانلود  قسمت  اول    -    دانلود قسمت  دوم
حل تمرینات  فصل 6
دانلود
حل تمرینات  فصل 7