رتبه در ایران

نام دانشگاه

رتبه در دنیا

1

دانشگاه تهران

1083

2

دانشگاه شریف

1869

3

علوم پزشکی اصفهان

2085

4

علوم پزشکی تهران

2132

5

دانشگاه شیراز

2169

6

IPM

2275

7

دانشگاه علم و صنعت ایران

2659

8

دانشگاه اصفهان

2752

9

دانشگاه امیر کبیر

2762

10

دانشگاه فردوسی مشهد

2777

11

دانشگاه تربیت مدرس

2851

12

دانشگاه خواجه نصیر توسی

2888

13

علوم پزشکی شیراز

3071

14

شهید بهشتی تهران

3081

15

دانشگاه امام صادق

3120

16

دانشگاه پیام نور

3208

17

دانشگاه صنعتی اصفهان

3251

18

دانشگاه علوم پزشکی ایران

3254

19

دانشگاه تبریز

3364

20

علوم پزشکی مشهد

3594

21

علوم پزشکی تبریز

3683

22

علوم پزشکی شهید بهشتی

3804

اسم بقیه دانشگاههای ایران تواین لیست 4000 تایی نبود بخصوص دانشگاههای آزاد .

منبع :